2پروسه ی تزريق پلاستيک( Injection Molding)

سيستم راهگاه و ورودي

مواد پلاستيك مستقيما از طريق بوش تزريق (شكل2-2) وارد محفظه شده و در قالب هايي كه داراي چند محفظه هستند (قالب هي چند محفظه اي)قبل از ورود مواد به محفظه،مي بايد اين مواد از راهگاه و ورودي نيز عبور كنند(شكل2-3).

براي اينكه مواد پلاستيك بدون هيچ مانعي وارد قالب شوند،نازل ماشين و بوش تزريق مي بايد هم راستا باشند.براي اطمينان از اين موضوع بايد قالب در مركز صفحه ماشين نصب شود.اين هم مركزي با استفاده از حلقه تنظيم امكان پذير است.

ميله ها و بوش هاي راهنما

در قالب گيري قطعه اي كه ضخامت ديواره ها در آن مهم است و براي اطمينان از منطبق بودن حفره و ماهيچه كه امري الزامي است با بكاربردن ميله ها و بوشهاي راهنما در دو لنگه قالب ،هنگام بستن قالب عمل انطباق  به صورت رضايتبخشي انجام مي شود.

شكل(2-4) يك نمونه را كه در آن ميله هاي راهنما در سمت ماهيچه و بوش هاي راهنما در سمت حفره نصب شده ،نشان مي دهد.ابعاد ميله راهنما  بايد به اندازه اي باشد كه انطباق دو نيمه با توجه به نيروهاي اعما ل شده به قالب امكان پذير باشند

ابعاد ميله راهنما  بايد به اندازه اي باشد كه انطباق دو نيمه با توجه به نيروهاي اعما ل شده به قالب امكان پذير باشند
در شكل زیر همه قطعات پايه تشكيل دهنده يك قالب در يك برش مقطع از نقشه مونتاژ نشان داده شده است

شكل(2-4):قالب پايه شامل قطعات بوش تزريق ،حلقه تنظيم،ميله هاي راهنما و بوشهاي راهنما

 

نيمه ثابت و نيمه متحرك

در شكل (2-4) مشاهده مي شود كه قطعات مختلف قالب در يكي از دو نيمه قالب جا مي گيرند.نيمه اي كه به صفحه ثابت ماشين بسته مي شود (به صورت خط و نقطه نشان داده شده است)نيمه ثابت قالب ناميده مي شود.نيمه ديگر قالب كه به صفحه متحرك ماشين بسته مي شود به صورت مختصر نيمه متحرك قالب ناميده مي شود.اكنون بايستي تصميم گرفت كه حفره و ماهيچه را در كدام نيمه قالب نصب كرد.عموما به دليلي كه در زير بيان مي شود ماهيچه روي نيمه متحرك قالب نصب مي شود:

در زمان سرد شدن قالب قطعه تزريقي منقبض شده و در هنگام باز شدن قالب روي ماهيچه مي چسبد.خواه ماهيچه روي نيمه ثابت و خواه روي نيمه متحرك قالب نصب شده باشد،اين انقباض اتفاق مي افتد.به دليل انقباض در قطعه تزريقي عموما بايستي از يك سيستم پران استفاده كرد.اگر ماهيچه در سمت متحرك قالب نصب شود امكان تحريك سيستم پران ساده تر است.در قالب تك محفظه اي شكل(2-4)حفره در نيمه ثابت و ماهيچه در نيمه متحرك قالب نصب شده است

ارتباط متقابل شرايط و شرايط مرزي و ثانويه كه با عمل اصلي بايد رعايت شوند نمايش مي دهد.اين مطلب با يك مثال آشكارتر مي شود .مسير تصميمهايي كه طراح اتخاذ مي كند با فلوچارت طراحي يك قالب استاندارد براي توليد همزمان چندين سرپوش به نمايش در آمده است (شكلh -a 52).توصيه مي شود كه براي درك منطق روش،اين مسير گام به گام تعقيب شود.

طراحي قالب تزريق پلاستيك

توصيه مي شود كه طراحي هر قالب به صورت سيستماتيك پيش برود چرا كه قالب و عملكرد آن بايد در شرايط گوناگوني پاسخگو باشند.شكل 51 

قالب سازی آدلین صنعت تبریز ساخت و تولید انواع قالب با بهترین کیفیت و کوتاهترین زمان ممکن
[تبریز]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : قالبسازی ، قالب ترزیق پلاستیک ، قالب هاترانر، قالب دایکاست آلومینیوم، قالب هات جمپر، قالب پزشکی، قالب بهداشتی، قالب برش و خم، قالب اسباب بازی، قالب خودکار تبلیغاتی، قلب سبد میوه، قالب اتصالات کشاورزی و ساختمانی، قالب سطل ماست، قالب سطل زباله، قالب گلدان، قالب مدیکال
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 0914-7673022، 0912-1576141
محصولات و خدمات